ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมิตรผล สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมิตรภูเขียว สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรู้งานอาชีพ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสุขา 602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล 102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธสถาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มประตู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..