ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.พ. 64 ถึง 18 ก.พ. 64 ่แนะแนวการศึกษาและชีวิตGUIDANCE ชั้น ม.3
โ่รงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว  โดย เจ้าหน้าที่ และวิศวกร  เข้าแนะแนวการศึกษาและชีวิตGUIDANCE  ให้กับนักเรียนชั้น ม.3
09 ก.พ. 64 ถึง 11 มี.ค. 64 การประเมินการอ่านเขียน RT ชั้น ป.1 11 มีนาคม 2564
09 ก.พ. 64 ถึง 13 มี.ค. 64 13 มีนาคม 64 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6
09 ก.พ. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 24 มีนาคม 64 การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3
02 ก.พ. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 13-14 มีนาคม 64 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้น ม.3
28 ก.ย. 63 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
อาคารประชุมสายทองายธารธรรม/แต่งกายผ้าไทย สพป.ชย.2
27 ก.ย. 63 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
โรงแรมชัยภูมิปาร์ค/แต่งกายเสื้อผ้าไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
25 ก.ย. 63 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
อาคารอเนกประสงค์/แต่งกายสุภาพ กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
28 ส.ค. 63 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
จังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน/แต่งกายชุดกีฬาโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
22 ส.ค. 63 เลี้ยงส่งครูเกษียณอายุราชการ
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ร่วมเลี้ยงส่งครูจิรศักดิ์  น้อยดี ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 22  สิงหาคม  2563
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / ชุดฟอร์ม โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
15 ส.ค. 63 ติดตามผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอนตามรูปแบบสาธิตจุฬาฯ ป.2-ป.6
ห้องคณิตศาสตร์/แต่งกายสุภาพ มิตรผล
15 ส.ค. 63 ถึง 16 ส.ค. 63 Art camp
ห้อง Learning center/แต่งการสุภาพ มิตรผล
12 ส.ค. 63 หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ
16 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และเลือกตั้งประธานนักเรียน
- เวลา 09.00 น-12.00 น. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
- เวลา 13.00 น.-15.00 น. เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารอเนกประสงค์ / นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูชุดข้าราชการสีกากี โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 สอบประจำภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดโคลน /แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
23 ธ.ค. 62 ถึง 24 ธ.ค. 62 คัดเลือกสายกีฬากลุ่มโรงเรียนสายตะวันออก
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
20 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสมาต
อาคารอเนกประสงค์/แต่งกายตามกิจกรรม Teacher Josh
19 ธ.ค. 62 อาจารย์จาก รร.สาธิตจุฬาฯติดตามการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายสุภาพ กลุ่มมิตรผล
17 ธ.ค. 62 รับมอบสื่อการศึกษา
บมจ.ไมเนอร์คอปเปอเรชั่นมอบสื่อการศึกษา
สพป.ชย.2/โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายสุภาพ
17 ธ.ค. 62 ถึง 18 ธ.ค. 62 รร.สาธิตจุฬาฯติว O-NET
โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว/แม่งกายสุภาพ กลุ่มมิตรผล
16 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 นำเสนอผลงานโรงเรียนร่วมพัฒนา
เทศบาลบ้านลาดชัยภูมิ/แต่งกายสุภาพ จังหวัดชัยภูมิ
01 ส.ค. 62 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / สุภาพ มิตรผลกรุ๊ป
12 ก.ค. 62 การตรวจราชการโรงเรียนร่วมพัฒนา
การตรวจราชการโรงเรียนร่วมพัฒนา  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) นำเสนองาน Power point  จัดทำแบบรายงาน และร่วมจัดนิทรรศการเสนอผลงาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 / สีเหลือง โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถมภ์)
15 มิ.ย. 62 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ครูตำบลโคกสะอาด ตำบลหนองคอนไทย
สุภาพ
12 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้อง Learning Center โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
06 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และเลือกตั้งสภานักเรียน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
01 พ.ค. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการเพื่อจัดการเรียนการสอน
โรงแรมอำนวยสุข/การแต่งกายสุภาพ กลุ่มมิตรผล
30 เม.ย. 62 อบรม Design Thinking
โรงแรมอำนวยสุข/แต่งกายสุภา กลุ่มมิตรผล
24 เม.ย. 62 ถึง 25 เม.ย. 62 อบรมเชิงวิชาการ ตามแนวการสอนสาธิตจุฬาฯ มัธยม
ครูมัธมต้น วิชาสังคม  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
โรงแรมอำนวยสุข ขอนแก่น/แต่งการยสุภาพ กลุมมิตรผล
22 มี.ค. 62 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน
อาคาารอนเกประสงค์มิตรภูเขียว/แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายปี ชั้น ป.1-ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถมภ์)/แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถมภ์)
06 มี.ค. 62 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายชุดนักเรียน รร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
05 มี.ค. 62 สอบ LAS ชั้น ม.1 ม.2
04 มี.ค. 62 สอบ LAS ชั้น ป.2 ป.4 ป.5
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายชุดนักเรียน ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถมภ์)/แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถมภ์)
05 ก.พ. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ภูดินมิตรผลมินิวอลเลย์บอลคัพ ครั้งที่ 2)
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) /ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
02 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน/โรงเรียนบ้านหนองปลา
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดนักเรียน
16 ม.ค. 62 วันครู
20 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 กีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
17 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61 คัดเลือกสายกีฬากลุ่มตำบลโคกสะอาด สายตะวันออก
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ / แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
14 ธ.ค. 61 ศึกษาดูงานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership school
กลุ่มมิตรผลจัดการศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ และโรงเรียนโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ ตจังหวัดบุรีรัมย์ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อสีฟ้า กลุ่มมิตรผล
22 พ.ย. 61 ลอยกระทง
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
21 พ.ย. 61 ถึง 22 พ.ย. 61 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) เป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จังหวัดชัภูมิ
20 พ.ย. 61 ถึง 02 ก.พ. 62 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)

โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 61 ถึง 03 ก.พ. 62 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 61 ถึง 14 ก.พ. 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบการอ่าน (RT)
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 61 ถึง 27 ก.พ. 62 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น ป.2 ป.4 และชั้น ป.5 สอบโดยการใช้ข้อสอบปลายปี
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 61 ถึง 28 ก.พ. 62 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สอบโดยใช้ข้อสอบปลายปี
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 61 ถึง 06 มี.ค. 62 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( NT)
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
25 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลา กลุ่มตำบลโคกสะอาด
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
13 ก.ค. 61 ถึง 14 ก.ค. 61 การแข่งขันฟุตบอลภูดินคัพ
04 ก.ค. 61 ถึง 05 ก.ค. 61 อบรมค่ายคุณธรรมนักเรียน
วัดบ้านกุดจอก / แต่งกายเสื้อสีขาว กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
29 มิ.ย. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนบ้านหนองปลา / ชุดลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
07 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารอเนกประสงค์ / ชุดนักเรียน
07 มิ.ย. 61 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
28 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตร ป.6,ม.3
26 มี.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ทุกระดับชั้น
ครูประจำชั้น /ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว
14 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบภาคปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 มี.ค. 61 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา2560 ชั้น ป.2,4,5
23 ก.พ. 61 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา2560 ชั้น ม.1,2
กำหนดการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2
17 ก.พ. 61 ถึง 18 ก.พ. 61 คณะครูอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
19 ม.ค. 61 ประชุมครู ICT
โรงเรียนภูมิวิทยา
17 ม.ค. 61 ประชุมกรรมการสอบ O-NET
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองปลา/ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
19 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 คัดเลือกกีฬาสายตะวันออก
โรงเรียนบ้านกุดแดง/ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
28 ก.ย. 60 รับซอฟแวร์สื่อวิทยาศาสตร 3 มิติ
ครูไอซีที 1 คน  และนักเรียน 3-5 คน รับซอฟแวร์สื่อวิทยาศาสตร 3 มิติ  
ครูประกอบด้วย
1.นายสมจันทร์  พรบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ครู ICT
นักเรียนประกอบด้วย
1.นายโชคสุวรรณ  สุวรรณกลาง
2.นายพิศลย์  ฮาดชัย
3.นายวิริยะ  ยาปิ่น
4.นายณัฐพล  คำแก้ว
5.นายวัชรพล  ตาลชัยภูมิ
โรงแรมเดอะพรรณรายณ์โฮเต็ล จ.อุดร/การแต่งกาย ครูชุดสุภาพ นักเรียนแต่งชุดนักเรียน
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
13 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
16 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านดอนนกเอี้ยง อ.เกษตรสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
26 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  และนางสาวนาราวรัตน์  ศรีพรรุ่งรัตน์  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิตอลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล) จ.ขอนแก่น
31 มี.ค. 60 พิธีมอบ ปพ.1 ป และ ปพ.1 บ
อาคารอเนกประสงค์/แต่งกายชุดนักเรียน
31 มี.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปิดเรียน
08 มี.ค. 60 สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
โรงเรียนบ้านหนองปลา / แต่งกายชุดนักเรียน
06 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ส่ง ปพ.5
ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา
27 ก.พ. 60 ถึง 01 มี.ค. 60 กำหนดสอบปลายปี 2559
30 ม.ค. 60 Pre O-NET ครั้งที่ 3
19 ม.ค. 60 Pre O-NET ครั้งที่ 2
09 ม.ค. 60 Pre O-NET ครั้งที่ 1
27 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ผาม่านแคมป์ อภเภอภูผาม่าน/ ชุดลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
22 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 ชิงชนะเลิศกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดจอก กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
21 ธ.ค. 59 จัดทำสนามเตรียมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดจอก ครูกีฬาโรงเรียน
19 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 คัดเลือกสายกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด
04 ธ.ค. 59 โครงการสอนน้องทำงาน
บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ป  จัดทำโคงการสอนน้องทำงาน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / ชุดทำงาน
10 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
10 ต.ค. 59 คณะครู กรรมการสถานศึกษา กรรมการโรงเรียนประชารัฐศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ/เสื้อโรงเรียนประชารัฐ ฝ่ายบุคลากร
07 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดนักเรียน ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา
30 ก.ย. 59 อบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ
คณะครูทุกคนอบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ
ห้องคอมพิวเตอร์/สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุกนักเรียน งานวิชาการ
30 ส.ค. 59 อบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดการอบรมการใช้โปรแกรม School Management Support System (SMSS) ในโรงเรียนประชารัฐ  โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐนำขยายผลสู่คณะครู  เวลา 13.00 น. วันที่ 30  สิงหาคม  2559
ห้องคอมพิวเตอร์/แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
30 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 30  สิงหาคม  2559 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์/แต่งกายตามชาติที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
02 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติโปรแกรมสารสนเทศและฐานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
ห้องประชุมเตชะธัมโม สพปงชัยภูมิ เขต 2
25 ก.ค. 59 การประชุมการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ
ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชย.2
08 ก.ค. 59 ขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ห้องประชุม/อาคารอเนกประสงค์ ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนประชารัฐ
24 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงแรมกิจตรงวิลท์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สพฐ.
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
เช้า 9.00 -12.00 น. จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
บ่าย 13.00  เป็นต้นไป  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
27 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
16 พ.ค. 59 ถึง 10 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
31 มี.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
28 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 รายงานโครงการที่รับผิดชอบ
25 มี.ค. 59 ประชุมครูสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี/พัฒนาบุคลากร "ศึกษาดูงาน"
24 มี.ค. 59 แจก ปพ.1 ป. และ ปพ.1 บ
22 มี.ค. 59 ส่ง ปพ.5
ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
17 มี.ค. 59 ส่งบันทึกความดี
15 มี.ค. 59 สอบ LAS ชั้น ป.1,2,4,5 ม.1 ม.2
10 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา
09 มี.ค. 59 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
02 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบประจำภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
15 ม.ค. 59 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (สวนไม้ดอกเพลาเพลิน  สนามไอโมบายสเตเดี้ยม  ภูเขาไฟกระโดง เขาพนมรุ้ง)
12 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ศูนย์ป้องกันไฟป่า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ชุดลูกเสือ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
21 ธ.ค. 58 ถึง 22 ธ.ค. 58 กีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
17 ธ.ค. 58 ถึง 18 ธ.ค. 58 คัดเลือกกีฬาสาย กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
27 พ.ย. 58 กีฬาสีภายในและกีฬาชุมชนสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดกีฬา ฝ่ายกีฬา
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
22 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 1
07 ก.ย. 58 โรงเรียนรับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
31 ก.ค. 58 วันเข้าพรรษา
30 ก.ค. 58 วันอาสาฬหบูชา
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
ชุดลูกเสือ เนตรนารี สพป.ชย.2
17 ก.ค. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-ป.6
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม/แต่งกายชุดกีฬา
15 มิ.ย. 58 ถึง 16 มิ.ย. 58 ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เขื่อนห้วยกุ่ม / ชุดชาวค่าย ครูนันทนา ทองมูล
11 มิ.ย. 58 ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
ครูนันทนา ทองมูล
08 มิ.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการ DMC
โรงเรียนภูมิวิทยา / แต่งกายสุภาพ ครูจิรศักดิ์ น้อยดี
04 มิ.ย. 58 ถึง 05 มิ.ย. 58 ค่าย YC
โรงเรียนเนรมิตศึกษา ครูปรีดา ศรีสุภา
18 พ.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
15 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2558
27 มี.ค. 58 มอบ ปพ.1
20 มี.ค. 58 ส่งงานธุรการชั้น และแจ้งผลการเรียน
12 มี.ค. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนชั้น ป.4-ชั้น ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรุ้ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  วัดหลวงพ่อโต และวัดบ้านไร่
จังหวัดนครราชสีมา/ แต่งกายชุดกีฬา โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
05 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 กีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
03 มี.ค. 58 ทดสอบ LAS
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบปลายปี
05 ก.พ. 58 ถึง 06 ก.พ. 58 พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ผาเผิ้ง/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ชั้น ป.6
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี 2557
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบประจำภาคเรียนที่1/2557
04 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
31 ส.ค. 57 ถึง 01 ก.ย. 57 อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนภูมิวิทยา/แต่งกายสุภาพ สพป.ชย.2
21 ส.ค. 57 ประชุมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษา
สพป.ชย.2จัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองกุง / แต่งกายสุภาพ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
12 ส.ค. 57 คณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ อบตโคกสะอาด
08 ส.ค. 57 สพป.ชย.2 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
07 ส.ค. 57 ศึกษานอกสถานที่วันระพี ที่ศาลจังหวัดภูเขียว
05 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หอประชุมอเนกประสงค์มิตรภูเขียว/ชุดไทย หรือเสื้อสีฟ้า ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
28 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57 การเข้าค่ายคุณธรรมนำพัฒนาชีวิต
วัดถ้ำฮวงโป/ชุดขาวปฏิบัติธรรม กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
22 ก.ค. 57 เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %
10 ก.ค. 57 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
01 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 English camp
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และบูรพาคณาจารย์ เป็นศิริมงคลเนื่องในการเรียนประจำปีการศึกษาใหม่
อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว แต่งกายชุดนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
03 มิ.ย. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
งานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดให้ใมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ดังนี้
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557    รับสมัคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557   จับหมายเลขผู้สมัคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - 2 มิถุนายน 2557   ผู้สมัครหาเสียง
วันที่ 3 มิถุนายน 2557   วันเลือกตั้ง เวลา 13.00 - 15.00 
สภานักเรียน
16 พ.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
14 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 เปิดเรียนเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2557
01 เม.ย. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ปิดเรียน
27 มี.ค. 57 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประกาศเลื่อนชั้น ชั้น อ.1 - ม.2
19 มี.ค. 57 ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา ส่งผลการประเมินภาคเรียนที่ 2
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 สอบประจำภาคเรียนที่2/2556
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 รอบชิงชนะเลิศกีฬากลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
โรงเรียนบ้านกุดโคลน/ชุดกีฬา
20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 คัดเลือกสายกีฬานักเรียนประถมศึกษา กลุ่มพื้นที่ภูเขียว 4
โรงเรียนบ้านภูดิน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
17 ก.พ. 57 ถึง 19 ก.พ. 57 กีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง/ชุดกีฬา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอภูเขียว
13 ก.พ. 57 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
จังหวัดมุกดาหาร(ตลาดอินโดจีน หอแก้ว ภูผาเทิบ) /ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ O-NET
16 ม.ค. 57 วันครู
โรงเรียนภูมิวิทยา
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ
02 ม.ค. 57 จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ 2557
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจับฉลากแลกของขวัญเนื่องปีใหม่ 2557 โดยกำหนดราคาของขวัญระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา  ราคาไม่ต่ำกว่า 30 บาท และระดับมัธยมศึกษา ราคาไม่ต่ำกว่า  50  บาท  
ลานธรรม / ชุกกีฬาโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 56 ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะครูร่วมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อบต.โคกสะอาด / แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ อบต.โคกสะอาด
31 ต.ค. 56 เปิดเรียนเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายชุดทำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
10 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
09 ต.ค. 56 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับปฐมวัย-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเรียนดีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สวนสัตว์ เขื่อนอุบลรัตน์ วัดหนองแวง/ชุดกีฬาโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
04 ต.ค. 56 กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายชุดกีฬาแยกตามกลุ่มสี
30 ก.ย. 56 งานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู
18 ก.ย. 56 โครงการคาราวานนิเทศ
นายสมจันทร์ พรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมโครงการคาราวานนิเทศ ที่โรงเรียนบ้านโนนสาทร
11 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 ค่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดเข้าค่ายวิชาการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
06 ก.ย. 56 ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ ขยายโอกาส
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  กำหนดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
05 ก.ย. 56 ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ
สพป.ชัยภุมิ เขต ๒ ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ  ระดับ ปฐมวัย ,ประถมศึกษา
03 ก.ย. 56 ประเมินครูดีในดวงใจ
02 ก.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
21 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 ศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว
ธุรการ
09 ส.ค. 56 การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่ารระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MIS)
สพป.ชย.2 จัดการประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่ารระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MIS)
ห้องประชุมโรงเรียนเนรมิตศึกษา/แต่งกายสุภาพ สพป.ชย.2
09 ส.ค. 56 อบรมการรักการอ่าน
นางวนิดา  แก้วเรือง อบรมการรักการอ่าน
โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง ธุรการ
08 ส.ค. 56 อบรมการเงิน พัสดุและบัญชีโรงเรียน
นายสุริยะ  แสงสุทธิ และนางนันทนา ทองมูล อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุฯ
ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ธุรการ
03 ส.ค. 56 ถึง 04 ส.ค. 56 การประชุมสัมมนาหัตถคณิต

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
29 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 ค่ายคุณธรรม
นางณิชาภา เจริญจิตภูมิ  นายชินภัช กรงกลาง  และนางนันทนา  ทองมูล  
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำพาพัฒนาชีวิต
วัดสูงสุทธาวาส (วัดถ้ำฮวงโป) บ้านวังปลาก้วน ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ธุรการ
29 ก.ค. 56 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2556
นายสมจันทร์  พรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมใหญ่สมัยวิสามัญประจำปี 2556

โรงแรมสยามริเวอร์ไซด์ จ.ชัยภูมิ ธุรการ
19 ก.ค. 56 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ
ผอ.สมจันทร์  พรบุญ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ธุรการ
18 ก.ค. 56 นำเสนอโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ  นำเสนอโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ต่อคณะกรรมการภาคสงฆ์ที่  ๑๑   
ณ ห้องประชุมชาลีเครือโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ธุรการ
17 ก.ค. 56 กำหนดการประเิมินประสิทธิภาพครูผู้สอน
ม.รามคำแหง กำหนดประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
17 ก.ค. 56 ม.รามคำแหง ประเมินครูผู้สอน
ม.รามคำแหง ประเมินครูผู้สอน  ตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตรามคำแหงเต็มรูปแบบ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ธุรการ
16 ก.ค. 56 ประชุมกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
นายสมจันทร์ พรบุญ  ผอ.โรงเรียน ประชุมกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  เวลา 09.00 น
ร.ร.เนรมิตศึกษา ธุรการ
12 ก.ค. 56 ประชุม สบฐ.ชย.2
นายสมจันทร์  พรบุญ ผอ.โรงเรียน ประชุม สมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒(อำเภอภูเขียว)   09.00 น.
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ธุรการ
11 ก.ค. 56 ประชุมประเมินผลการอบรมภาษาไทย
นางวนิดา  แ้ก้วเรือง ประชุมเพื่อประเมินผลการอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เวลา 09.30 น.
โรงเรียนบ้านนหนองปลา ธุรการ
10 ก.ค. 56 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมฯ
ผอ.สมจันทร์  พรบุญ ศึกษาดูานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ของสพฐ.
โรงเรียนรุ่งอรุณ บางขุนเีทียน กทม.
09 ก.ค. 56 กรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
นางสาวเนตรนภา  จวบบุญ เป็นกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  ประเภทโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ธุรการ
09 ก.ค. 56 ประชุมพัฒนาชีวิต
นายสมจันทร์ พรบุญ ผอ.โรงเรียนฯ ประชุม สกสค. 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
08 ก.ค. 56 ถึง 09 ก.ค. 56 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ป.4-6
นางนันทนา ทองมูล เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านหนองกุง ธุรการ
06 ก.ค. 56 ถึง 07 ก.ค. 56 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ห้องประชุม / การแต่งกายชุดสุภาพ ม.รามคำแหง
05 ก.ค. 56 ประชุม อบต.โคกสะอาด
นายปรีดา ศรีสุภา ประชุมที่ อบต.โคกสะอาด 09.30 น.
อบต.โคกสะอาด
05 ก.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่ฯ
โรงเรียนกุดโคลน ธุรการ
04 ก.ค. 56 ประชุมการรับนักศึกษาต่างชาติ
นางสาวเนตรนภา จวบบุญ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาช่าวต่างชาติ ตามโครงการ Sawasdee Project ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
03 ก.ค. 56 ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ
นายนิกร พุทธสิมมา/นายสุริยะ  แสงสุทธิ/นางวนิดา แก้วเรือง
เป็นกรรมการดำเนินการ ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ
โรงเรียนบ้านหนองปลา
03 ก.ค. 56 พัฒนาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
นางเจษฎาำภรณ์ ศรีจันทร์ / นางรินดา ประทุมแก้ว เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
รร.เมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแ่ก่น Rinda B.
01 ก.ค. 56 พิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานลูกเสือ
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 กำหนดจัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานลูกเสือ  โดยมีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  7  โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกุดแดง  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้  โรงเรียนบ้านหนองปลา  โรงเรียนบ้านกุดจอก  โรงเรียนบ้านกุดโคลน  และโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ที่สนามโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  เวลาตั้งแต่  09.00  น. จนเสร็จพิธี
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / การแต่งกายชุดลูกเสือ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
26 มิ.ย. 56 คณะติดตามคุณภาพการศึกษา สพป.ชย.2 / ประชุมประชาคมแผนจังหวัดชัยภูมิ
1.คณะติดตามคุณภาพการศึกษา สพป.ชย.2 
2.ประชุมประชาคมแผนจังหวัดชัยภูมิ  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ผู้เข้าประชุม ผอ.
25 มิ.ย. 56 ประชุม สกสค./ประชุมยาเสพติด/อบรมหลักสูตรอาเซี่ยน
1.ประชุม สกสค./ ผู้เข้าประชุม ผอ.  สถานที่ สพป.ชย.1
2.ประชุมยาเสพติด/ผู้เข้าประชุม ผอ. และครูปรีดา  สถานที่  โรงเรียนภูมิวทยา
3.อบรมหลักสูตรอาเซี่ยน / สถานที่โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง  ผู้เข้าอบรม ครูเนตรนภา  จวบบุญ
22 มิ.ย. 56 ถึง 23 มิ.ย. 56 ประชุมโรงเรียนดีมีคุณภาพ
21 มิ.ย. 56 ประชุมครูโรงเรียนวิถีพุทธ

17 มิ.ย. 56 รับมอบสนามเด็กเล่น
โรงงานไฟฟ้าโดยบริษัทไบโอเอนจิเนียริ่ง มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น.
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์ป กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว
สภานักเรียน
16 พ.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
14 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เปิดเรียนเตรียมความพร้อม
คณะครู นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยจัด อุปกรณ์การเรียนการสอน  เตรียมห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ชุดทำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
01 เม.ย. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 ปิดเรียน
09 มี.ค. 56 ถึง 10 มี.ค. 56 อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) และโรงเรียนในเครือข่าย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / การแต่งกายสุภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22 ก.พ. 56 ถึง 24 ก.พ. 56 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษา ที่ชะอำ หัวหิน และจังหวัดอยุธยา ออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 22.00 น. พักค้างคืนที่จังหวัดอยุธยา
เพชรบุรี อยุธยา / ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
18 ก.พ. 56 ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / ครูชุดเครื่องแบบสีกากี นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
16 ม.ค. 56 วันครู
โรงเรียนภูมิวิทยา / แต่งกายชุดสุภาพ ชุดผ้าไหม สพป.ชย.2
12 ม.ค. 56 วันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
ค่ายลูกเสือภูกระแต อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ / ชุดลูกเสือ และชุดสำหรับการอยู่ค่าย กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
07 ม.ค. 56 นิเทศการจัดการเรียนรู้
โครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ ออกนิเทศการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / การแต่งกายสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 ธ.ค. 55 ถึง 28 ธ.ค. 55 กีฬานักเรียนกลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สนามโรงเรียนบ้านกุดแดง
โรงเรียนบ้านกุดแดง / แต่งกายชุดกีฬา กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
20 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
09.00 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ
ห้องประชุม / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
11 ธ.ค. 55 ถึง 16 ธ.ค. 55 กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภิอภูเขียว จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 11-13 ธันวาคม 2555 รอบคัดเลือกสาย เอ ที่โรงเรียนบ้านแดงสว่าง โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ และโรงเรียนเนรมิตศึกษา 14  ธันวาคม  2555 รอบตัดเชือกที่โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยา
ชุดกีฬา
05 ธ.ค. 55 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่องคืการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เครื่องแบบเต็มยศ
01 ธ.ค. 55 ถึง 02 ธ.ค. 55 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่องเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
30 พ.ย. 55 ต้อนรับผู้บริหารคนใหม๋
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดพิธีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ ที่จะเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว / การแต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
20 พ.ย. 55 คณะผู้ประสานงานโรงเรียนดีศรีตำบลเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม
30 ต.ค. 55 เปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2
แจ้งให้นักเรียนทุกชั้นเรียน เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ให้มาทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และห้องเรียนให้เสร็จเรียบร้อย
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ ชุดสำหรับทำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
17 ต.ค. 55 ถึง 18 ต.ค. 55 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ โครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ
โรงเรียนบ้านภูดิน(ิตรผลอุปถัมภ์)/แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
05 ต.ค. 55 กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วันที่ 5 ตุลาคม 2555
ชุดกีฬา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
28 ก.ย. 55 แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.องอาจ เพชรภักดี
แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.องอาจ  เพชรภักดี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว/สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
24 ก.ย. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
กำหนดการสอบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๅ ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ย. 55 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่จังหวัดหนองคาย (แก้วกู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว วัดหลวงพ่อพระไสย ตลาดอินโดจีน)
จังหวัดหนองคาย / การแต่งกายชุดกีฬาโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
07 ก.ย. 55 ถึง 09 ก.ย. 55 อบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อการเรียนการสอน
สพป.ชย.2 จัดอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1-3 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2555 ผู้เข้าอบรมได้แก่นางสุดารักษ์  บัวผุย และนายจิรศักดิ์  น้อยดี
ชุดสุภาพ/เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวักเพชรบูรณ์ สพป.ชย.2
03 ก.ย. 55 ถึง 08 ก.ย. 55 อบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนดี ศรีตำบล
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ส่งครูแกนนำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล ระหว่างวันที่ 3 - 8 กันยายน 2555 ที่เวิลด์พีชวัลเลย์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวิลด์พีชวัลเลย์ เขาใหญ่/ชุดขาว สพฐ.
30 ส.ค. 55 ถึง 31 ส.ค. 55 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4   กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม  2555 ที่โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/สุภาพ กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4
27 ส.ค. 55 การประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชย.2 ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา/แต่งกายสุภาพ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชย.2
22 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล
World Peace Valley เขาใหญ่ 2 นครราชสีมา/ชุดปฎิบัติธรรมชุดขาว
12 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อบต.โคกสะอาด/ชุดปกติขาว อบต.โคกสะอาด
01 ส.ค. 55 กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 
ชุดขาว/วัดป่าสามัคคีธรรม และวัดโคกสะอาดวนาราม โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
19 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 19 - 20  กรกฎาคม  2555 ที่โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  
ชุดขาวปฏิบัติธรรม ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
06 ก.ค. 55 การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
สพฐ.แจ้งกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ในวันที่ 6 ก.ค.2555  เพื่อติดตามการใช้นวัตกรรม Bar Model และ Lesson Study and Open Approach แจ้งโรงเรียนเตรียมรับการนิเทศ ดังนี้
1. พบผู้บริหา่รโรงเรียน
2. สังเกตสภาพและบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียน
3. สังเกตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
4. ประชุมสรุปกับศึกษานิเทศที่ดูแลโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)/สุภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
06 ก.ค. 55 ประกาศเกียรติคุณ "ครูสอนดี" จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิจัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล "ครูสอนดี"  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) มีคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. ครูจิรศักดิ์  น้อยดี 2. ครูนันทนา  ทองมูล และครูทั้ง 2 ท่านจะได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณและรางวัล ในวันที 6 กรกฎาคม 2555 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ที่ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ/แต่งกายสุภาพ อบจ.ชัยภูมิ
26 มิ.ย. 55 เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด/แต่งกายเสื้อสีชมพู ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู
กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไำหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  2555 ที่อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
12 มิ.ย. 55 ถึง 16 มิ.ย. 55 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล 
01 มิ.ย. 55 จัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบุชา  โดยกำหนดวันที่ 1  มิถุนายน  2555 ขอเชิญคณะครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมถวายจตุปัจจัย ฟังธรรมเทศนาและทำบุญ ที่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านโคกสะอาด 
เสื้อขาว/ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ
18 พ.ค. 55 เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 18  พฤษภาคม  2555  เวลา 13.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์มิตรภูเขียว โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้
เบอร์ 1  เด็กหญิงปิยาพร  อุตรนคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์ 2  เด็กหญิงอารีรัตน์  แนวประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์ 3  เด็กชายณัฐนนท์  ดั้นชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์ 4  เด็กชายจักรพงษ์  ฤาชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
16 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
ชุดทำงานวันพุธ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
14 พ.ค. 55 เปิดเรียนเตรียมความพร้อม ประชุมจัดงบประมาณ
ห้องประชุม แต่งกายชุดลำลอง โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
13 พ.ค. 55 ส่งโครงการ/แผนงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 พ.ค. 55 สักการะไหว้เจ้าที่ก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) กำหนดสักการะ กราบไหว้สิ่งศักดิ์ เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 9:00 น. ขอเรียนเชิญคณะครูเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) การแต่งกายชุดสภาพ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
01 พ.ค. 55 รับเงินค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน