จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๕๙
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 ที่ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม จำนวนห้องเรียน 
อนุบาล 1 4 7
 2อนุบาล 2 11 
 รวมระดับปฐมวัย 11 18 
 3ประถมศึกษาปีที่ 1 14 
 4ประถมศึกษาปีที่ 2 512
 5ประถมศึกษาปีที่ 3 17 
 6ประถมศึกษาปีที่ 4 918 
 7ประถมศึกษาปีที่ 5 14 
 8ประถมศึกษาปีที่ 6 24
 รวมระดับประถมศึกษา 3842 80 
 9มัธยมศึกษาปีที่ 1 614
 10มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 
 11มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 516 
 รวมระดับมัธยมศึกษา 26 16 42 
 รวมทั้งสิ้น 75 65 140 11 
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 ชั้น ชายหญิง รวม ห้อง 
 อนุบาล 1 3 6 1
 อนุบาล 2 8 3 11 1
 รวมระดับปฐมวัย11 6 17 2
 ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
 ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
 ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
 ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
 ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
 รวมระดับประถมศึกษา 38 40 78 6
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 5 16 1
 รวมระดับมัธยมศึกษา 27 15 41 3
 รวมทั้งสิ้น 76 61 137 11

ข้อมูล ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน  2559
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ