กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

************************************************

        กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีศักยภาพเป็นพลโลก

        กลยุทธ์ 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

        กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

        กลยุทธ์ 4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ

        กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน