ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา
ตัวชี้วัด ชั้น ป.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.5 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 341.5 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348 KB
ตัวชี้วัด ชั้น ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 731 KB