ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1 THAI
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 MATH
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 SCIENCE
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 SOCAIL
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 HEALTH AND PHYSiCAL
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ART
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.04 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 Career
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ENG
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.05 KB
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 THAI
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.58 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 MATH
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.83 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 SCIENCE
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.02 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 SOCAIL
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.38 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 HEALTH AND PHYSiCAL
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.68 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ART
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.67 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 Career
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.98 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ENG
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.25 KB
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 THAI
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.88 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 MATH
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.62 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 SCIENCE
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.95 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 SOCAIL
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.55 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 HEALTH AND PHYSiCAL
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.75 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ART
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.62 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 Career
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.89 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ENG
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.19 KB