จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 ที่ ชั้น  นักเรียนชาย  นักเรียนหญิง  รวม  จำนวนห้องเรียน 
อนุบาล 2 9 4 13
 2 อนุบาล 3 3 3  6
  รวมระดับปฐมวัย  12 7  19    2
 3 ประถมศึกษาปีที่ 1  8 3 11
 4 ประถมศึกษาปีที่ 2  7 8 15
 5 ประถมศึกษาปีที่ 3  5 8  13
 6 ประถมศึกษาปีที่ 4  7 8 15
 7 ประถมศึกษาปีที่ 5  9 9 18
 8 ประถมศึกษาปีที่ 6  7 7 14
  รวมระดับประถมศึกษา  43 43 86
 9 มัธยมศึกษาปีที่ 1  0 0 0 0
 10 มัธยมศึกษาปีที่ 2  8 7 15
 11 มัธยมศึกษาปีที่ 3  8 2 10
  รวมระดับมัธยมศึกษา  16 9 25 2
  รวมทั้งสิ้น  71 59 130 10 
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
                    จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 
      
ที่                                                          ชั้น                                                                                     ชาย                                   หญิง                 รวม                     จำนวนห้องเรียน                                                    
1 อนุบาล 2 9 4 13 1
2 อนุบาล 3 3 3 6 1
  รวมระดับปฐมวัย 12 7 19 2
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11 1
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14 1
  รวมระดับประถมศึกษา 39 42 81 6
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 1
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 2 11 1
  รวมระดับมัธยมศึกษา 17 9 26 2
  รวมทั้งสิ้น 68 58 126 10

 
                                ข้อมูล ณ วันที่  3  พฤศจิกายน  2560
                                            นายจิรศักดิ์  น้อยดี   ผู้สำรวจ