จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๑
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 
  
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม จำนวนห้อง
1 อนุบาล 2 4 4 8 1
2 อนุบาล 3 9 4 13 1
  รวมปฐมวัย 13 8 21 2
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15 1
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
  รวมประถมศึกษา 43 41 84 6
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 10 14 1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 1 1 1
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
  รวมมัธยมศึกษา 11 16 27 3
  รวมทั้งสิ้น 67 65 132 11

ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
                             จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
                        โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
                           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
 

 ที่  

ชั้น

นักเรียน ชาย

นักเรียนหญิง

รวม

จำนวน 

1

อนุบาล 2

3

4

7

1

2

อนุบาล 3

9

5

14

1

 

รวมระดับปฐมวัย

12

9

21

2

1

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

5

8

1

2

ประถมศึกษาปีที่ 2

7

3

10

1

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

10

7

17

1

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

5

10

15

1

5

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

14

1

6

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

9

18

1

 

รวมระดับประถมศึกษา

41

41

82

6

1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

9

13

1

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0

0

0

0

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

5

12

1

 

รวมระดับมัธยมศึกษา

11

14

25

2

 

รวมทั้งสิ้น

64

64

128

10


                                   ข้อมูล ณ วันที่ 10  ธันวาคม 2561