ภารกิจและขอบข่ายงาน
ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการ
ขอบข่ายและภารกิจงาน 
1.  ภารกิจงานวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ

 1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 6. การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 9. การนิเทศการศึกษา
 10. การแนะแนว
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 13. กรประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
 16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ภารกิจและขอบข่ายงานการเงิน งบประมาณ
2.ภารกิจงานประมาณ การเงิน มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ
1) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11) การวางแผนพัสดุ
12) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
14) การจัดหาพัสดุ
15) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17) การเบิกเงินจากคลัง
18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
19) การนำเงินส่งคลัง
20) การจัดทำบัญชีการเงิน
21) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน


ภารกิจและขอบข่ายงานบุคลากร
3.  ภารกิจงานบุคลากร  มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ
  1) การวางแผนอัตรากำลัง 
2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6) การลาทุกประเภท
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12) การออกจากราชการ
13) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
14) การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ภารกิจและขอบข่ายงานบริหารทั่วไป
4.ภารกิจงานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21  อย่างด้วยกันคือ
  1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8) การดำเนินงานธุรการ
9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
11) การรับนักเรียน 
12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15) การทัศนศึกษา 
16) งานกิจการนักเรียน
17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ภารกิจและขอบข่ายงานธุรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ
  
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ ของฝ่าย การเจ้าหน้าที่
  
งานที่ต้องทำ   
1. งานสารบรรณ
     1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
     1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
     1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
     1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ
     1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
     1.6 นำแฟ้มเสนอผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
     1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย
     1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
     1.9 งานเดินหนังสือ
 
2. งานเอกสารการพิมพ์
     2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ
     2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
     2.3 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา
     2.4 การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม
     2.5 การจัดพิมพ์คำสั่ง
 
3. งานประชุม
     3.1 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
     3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม
     3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
     3.4 การบันทึกการประชุม
     3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม
 
4. งานประชาสัมพันธ์
     4.1 การจัดทำและพัฒนาโฮมเพ็จของฝ่าย
     4.2 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโฮมเพ็จ
     4.3 การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
     4.4 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
 
 5. งานพัสดุ
     5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
     5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
     5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ
 
6. งานการเงิน ( เบิกจ่ายค่าตอบแทน )
     6.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการศึกษาเพื่อปวงชน
     6.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
     6.3 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
     6.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานทางวิชาการ
     6.5 การเบิกจ่ายค่าคุมสอบและออกข้อสอบกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
     6.6 การเบิกจ่ายเงินรางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
     6.7 การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน มหาวิทยาลัย
     6.8 การเบิกจ่าค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของฝ่าย
     6.9 การเบิกจ่ายค่าบริการรถรับส่งบุตรหลาน
     6.10 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
7. งานงบประมาณ
     7.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
     7.2 การจัดทำแผนการใช้จ่าย
     7.3 การควบคุม ดูแล และกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
     7.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย
 
8. งานรายงานผลการดำเนินงาน
     8.1 การรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายประจำปี
     8.2 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายประจำปี
 
9. งานประกันคุณภาพ - การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของฝ่าย
10. งานเวรรักษาการณ์
     10.1 การจัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์
     10.2 การสรุปรายงานการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำวันเสนอมหาวิทยาลัย
     10.3 การสรุปใบลงเวลาปฏิบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสนอมหาวิทยาลัย
     10.4 การบันทึกเปลี่ยนแปลงเวรรักษาการณ์ เช่น บุคลากรผู้อยู่เวรลาออก
 
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย