จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๒
จำนวนนักเรียน ภาค ๑ ปี ๒๕๖๒
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
    
ที่ ชั้น  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม  หมายเหตุ 
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑๗  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕  
 
รวมระดับประถมศึกษา   
๔๒ ๓๗ ๗๙  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนแขวนลอย
  รวมระดับมัธยมศึกษา ๑๐ ๑๕ ๒๕  
  รวมทั้งสิ้น ๕๘ ๖๑ ๑๑๙  

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒
นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ผู้สำรวจ

 
จำนวนนักเรียน ภาค ๒ ปี ๒๕๖๒
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่  ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
    
ที่ ชั้น  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม  หมายเหตุ 
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๔  
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑๖  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕  
 
รวมระดับประถมศึกษา   
๔๒ ๓๓ ๗๕  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
  รวมระดับมัธยมศึกษา ๑๑ ๑๕ ๒๖  
  รวมทั้งสิ้น ๕๘ ๕๗ ๑๑๕  

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓
นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ