จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๓
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๑๖  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐  
  รวมระดับประถมศึกษา ๓๙ ๒๗ ๖๖  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘  
๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕  
๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐ ๒๖ ๔๖  
  รวมทั้งสิ้น ๖๔ ๖๑ ๑๒๕  

นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ
ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓
จำนวนนักเรียนภาคเรียยนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๑๖  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑  
  รวมระดับประถมศึกษา ๔๐ ๒๘ ๖๘  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐ ๑๙  
๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕  
๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๑ ๒๖ ๔๗  
  รวมทั้งสิ้น ๖๖ ๖๒ ๑๒๘  

นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ
ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๔