จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๔
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒ ๑๘  
  รวมระดับประถมศึกษา ๔๐ ๒๙ ๖๙  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘  
๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๘ ๒๓ ๔๑  
  รวมทั้งสิ้น ๖๔ ๕๙ ๑๒๓  
 
นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔

จำนวนนักเรียนภาคเรียยนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 


 จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒ ๑๘  
  รวมระดับประถมศึกษา ๔๐ ๒๗ ๖๗  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘  
๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๗ ๒๓ ๔๐  
  รวมทั้งสิ้น ๖๓ ๕๗ ๑๒๐  
 
นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ
ข้อมูล ณ วันที่  ๗   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๕