จำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๕
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒ ๑๐  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๑ ๑๘  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒  
  รวมระดับประถมศึกษา ๓๑ ๒๙ ๖๐  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕ ๒๔  
๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๗  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๘ ๒๒ ๕๐  
  รวมทั้งสิ้น ๗๐ ๕๘ ๑๒๘  
 
นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ
ข้อมูล ณ วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕
 

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
จำนวนนักเรียน   ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
ที่ ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒ ๑๐  
อนุบาล ๓  
  รวมระดับปฐมวัย ๑๑ ๑๘  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒  
  รวมระดับประถมศึกษา ๓๒ ๒๙ ๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔ ๒๒  
๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๗  
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๖ ๒๑ ๔๗  
  รวมทั้งสิ้น ๖๙ ๕๗ ๑๒๖  
 
นางวนิดา  แก้วเรือง  ผู้สำรวจ
ข้อมูล ณ วันที่   ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕