ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)


โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)   เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแซงวัวชน ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2 พฤษภาคม  2502  เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษา)          โดยนายธรรมคามภ์  โภวาที  นายอำเภอภูเขียว  ได้แนะนำชาวบ้านปลูกสร้างโรงเรียน บนเนื้อที่  9  ไร่เศษ      มีนายมานิจ  มิ่งโอโล   เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4
วันที่  23  มิถุนายน   2506  นายมานิจ   มิ่งโอโล  ลาออกจากราชการ   ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายกองมี  บำรุงราษฎร์  เป็นครูใหญ่แทน  ต่อมานายกองมี  บำรุงราษฎร์  ขอลดตำแหน่งเป็นสายผู้สอนและลาออก           ในวันที่  1  กรกฎาคม  2515  ด้วยเหตุผลสุขภาพไม่สมบูรณ์   ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายอารมณ์   พรหมเมตตา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
วันที่  24   พฤษภาคม  2517   นายอารมณ์   พรหมเมตตา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ทางราชการจึงสั่งแต่งตั้งนายสืบพงษ์  วงศ์พรหม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2518  จนกระทั่งปี 2535          นายสืบพงษ์  วงศ์พรหม ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  ทางราชการจึงแต่งตั้ง  นายสมศักดิ์  สิงหกัมพล   มาเป็นผู้บริหารแทน
วันที่  8  พฤศจิกายน 2536 นายสมศักดิ์  สิงหกัมพล  ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่    ทางราชการจึงแต่งตั้งนายพิทักษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์   มาดำรงตำแหน่งแทน
ต่อมานายพิทักษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์   อาจารย์ใหญ่ได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน เรื่องการย้ายสถานศึกษาไปอยู่พื้นที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่  16  ไร่  เป็นพื้นที่กว้างกว่าเดิม เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงได้ประสานงานกับบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม  จำกัด   ขณะนั้นนายบรรเทิง   ว่องกุศลกิจ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทฯ  และ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งส่วนราชการจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอาคาร ประกอบ  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2538  โดยบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดจัดสรรงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด  ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนอาคารประกอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2539  โดยมีนายสุนทร  ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทในเครือมิตรผล เป็นผู้มอบ   และมีนายเชาวนเลิศ   ไทยานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รับมอบ  และโรงเรียนได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านภูดิน(โคกสะอาดศึกษา)  เป็นโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  จนถึงปัจจุบัน   
โรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้  อาคารเรียน  1  หลัง  จำนวน  12  ห้องเรียน   อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  10  ที่นั่ง  ถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  จำนวน  2  ชุด  สนามกีฬา  และย้ายอาคารเรียนหลังเก่า  จำนวน  2  หลัง  6 ห้องเรียน  บ้านพักครู  รั้วรอบบริเวณโรงเรียนสิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง 7,009,500  บาท(เจ็ดล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
วันที่ 31 มีนาคม  2543  นายพิทักษ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์   ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายองอาจ   เพชรภักดี    ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน   และเมื่อปี 2543 ทางราชการยุบรวมโรงเรียน หนองลุมพุกสามัคคีให้เป็นสาขาของโรงเรียน
วันที่ 30 กันยายน 2555  นายองอาจ  เพชรภักดี  เกษียณอายุราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้ง  นายสมจันทร์  พรบุญ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนเมื่อ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสมจันทร์  พรบุญ   เกษียณอายุราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้ง  นายจิรศักดิ์  น้อยดี  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
วันที่ 28  พฤศจิกายน 2562  คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 740/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ให้นายชยานุพนธ์   จุนขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง   มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) เดินทางมาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2562
วันที่  9  มีนาคม 2565  นายเจริญสรณ์  บุญสุขาอัครพงษ์ ย้ายมาดำรงแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งสิ้น 123 คน  ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู  13 คน พนักงานราชการ  2  คน            ครู I.C.T  1   คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน  นักการภารโรง -  คน