สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ                   ภ.ด. อยู่ภายในรูปมือพนม  ใต้มือพนมเป็นรูปปากยิ้ม  ข้างล่างเป็นชื่อโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด  มีวงรีล้อมรอบ ภายใต้แสงคบเพลิงสีฟ้าขาว

ความหมาย             นักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2    เป็นผู้มีสัมมาคารวะ    อ่อนน้อมถ่อมตน    รู้จักการยิ้มไหว้ทายทัก   อันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล     แสงคบเพลิงสีฟ้าขาว   หมายถึง  ความสว่างไสวของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน       สีฟ้า - ขาว