วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

*วิสัยทัศน์*

เป็นโรงเรียนชั้นนำ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

 **ปรัชญา**

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี