พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พันธกิจ

1.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่ักษะเตรียมเด็กเพื่ออนาคตในศตวรรษที่ 21

2.  พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมและสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.  พัฒนานักเรียนโดยการให้โอกาสไปแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับเขตพื้นที่และระดับภาค

4.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกีฬาด้านวอลเลย์บอลและฟุตบอลไปสู่ระดับภาค

5.   อบรมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตสู๋จิตวิญญาณการเสียสละเพื่อชุมชนและสังคม

               6.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพ และสามารถหารายได้ระหว่างเรียน โดยอาศัย
                    วัตถุดิบในท้องถิ่น

               7.  ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบความปลอดภัยของโรงเรียน

               8.  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน

        2. เป้าหมาย

1.   มีการพัฒนาหลักสูตร STEM ศึกษา/ พัฒนาทักษะ 4 ประการ (4Cs)

2.   ครูมีความสามารถในการสร้างสื่อและนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3.   นักเรียนมีผลคะแนน O-NET ติด 1 ใน 10 ของระดับเขตพื้นที่

                4.  นักเรียนมีผลการแข่งขันทักษะกีฬาด้านวอลเลย์บอล และฟุตบอล ชนะเลิศในระดับภาค

                5.  นักเรียนทุกคนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกระทรวง
                     ศึกษาธิการกำหนด