หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
 
 
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ระดับประถมศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษา
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วิทยาศาสตร์
         วิทยาการคำนวณ
๔๐ ๔๐ ๔๐  
๘๐
๔๐
 
๘๐
๔๐
 
๘๐
๔๐
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    ต้านทุจริตศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน            
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
  -  ชุมนุม
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ชั่วโมง/ปี

ระดับมัธยมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
ระดับมัธยมศึกษา
ม.๑ ม.๒ ม.๓
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
    ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
    การงานอาชีพ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.)
— รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
    คอมพิวเตอร์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)
    เสริมทักษะภาษาไทย ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน
๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
  -  ชุมนุม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี