เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน

 “ยิ้มไหว้ทายทัก  รู้รักสามมัคคี  มีคุณธรรม”

ยิ้มไหว้ทายทัก หมายถึง การเป็นผู้มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณและบุคคลอื่น อ่อนน้อมถ่อมตน

ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

คุณธรรม หมายถึง ความดีที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ เป็นสุภาพชน