ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสืบพงศ์ วงษ์พรหม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สิงหกัมพล
ตำแหน่ง : อาจาร์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ เพชรภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจันทร์ พรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2562 ถึง 9 มีนาคม 2565
เบอร์โทรศัพท์ : 0621926186
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มีนาคม 2565