กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0848298108
อีเมล์ : aom302542@hotmail.co.th

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0885528589

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0833523097

นางสาวอัจฉรา สีชมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0993361037