ข้อมูลบุคลากร

นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0621926186
อีเมล์ : chayanuphonna@gmail.com

นายสุริยะ แสงสุทธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0990471556
อีเมล์ : tamdee44@gmail.com

นางลัดดา อ้องาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนันทนา ทองมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุดารักษ์ บัวผุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเนตรนภา จวบบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุบรรณ์ แต่งสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0810723543
อีเมล์ : subantan2512@gmail.com

นางวนิดา แก้วเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชมพูนุท จวบบุญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0921429590
อีเมล์ : netnapha082513@gmail.com

นางสาวพรพหัส ถิ่นรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0837226999

นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายฐิติพล ทองมาก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0836622901

นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนิธิดล เสนาเจริญ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0934549152
อีเมล์ : prommin7151@gmail.com

นางเจษฏาภรณ์ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ภัคดิพรรณ คำจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวนิภาพร ครองทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0837472115
อีเมล์ : pimni.kr1910@gmail.com

นางจินดารัตน์ บุญชุบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ