คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำปุ่น โฉมหาญ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เบอร์โทร : 0621596767
ชื่อ-นามสกุล : นายสายันต์ เจริญเกียรติ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : กำนันตำบลโคกสะอาด
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลัย โสกเชือก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ทิพย์มณี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย แก้วดวงดี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรชต วภักดิ์เพชร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ รอดหลง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พีรญา กลมสอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง แถวสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0918017374
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจันทร์ พรบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819548061
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร พุทธสิมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819673610
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายยอด นิสัยหมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0628921031
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพร จรูญชีพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 08040002793
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ เหล่าภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ แสงสุทธิ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0990471556
ชื่อ-นามสกุล : นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0621926186