คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุพงส์ กะการดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : การเงิน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3